Ako sa zapisuje nový vlastník do katastra?

Autor: Ondrej Halama | 17.12.2017 o 22:22 | Karma článku: 2,90 | Prečítané:  2209x

Ak predávame, alebo kupujeme byt, pozemok, či dom, je potrebné dať zmluvu zapísať na kataster. Čo všetko sa so zmluvou deje popíšem v ďalšom texte.

Spísanie zmluvy a doručenie katastru

Pri zmene vlastníka nehnuteľnosti na základe zmluvy, je potrebné, aby zmluvné strany uzavreli dohodu písomne a následne ju predložili  okresnému úradu (katastru). Bez zápisu v katastri nie je možná zmena vlastníka (§ 133 ods. 2 Obč. zákonníka). Zmluvu väčšinou napíše právnik, alebo realitka, potom sa úradne osvedčia podpisy na zmluve a „papiere" sa odovzdajú katastru, aby vykonal zápis (tzv. vklad). Predtým ako sa vklad vykoná, musí byť najprv povolený. Povoliť vklad možno len po splnení zákonných podmienok a uskutočnení predpísaných úkonov. Celý proces, ktorý vedie k povoleniu vkladu sa nazýva „konanie o návrhu na vklad“. Uvedené konanie sa skladá z viacerých štádií a zúčastňuje sa na ňom niekoľko zamestnancov okresného úradu. 

Prijatie zmluvy a jej zaevidovanie

Konanie sa začína predložením zmluvy katastru. Ako vyplýva z názvu konania, zmluva sa predkladá spolu s návrhom na vklad (ako jeho príloha). Bez ohľadu na to, či návrh zašleme poštou, alebo ho zanesieme osobne na podateľňu, poverený pracovník katastra musí návrh opečiatkovať a vyznačiť dátum, hodinu a minútu doručenia. Čas doručenia je rozhodujúci pre poradie zápisov. Ak by bolo na zápis predložených viacero zmlúv týkajúcich sa rovnakej nehnuteľnosti, zapíše sa najprv tá, ktorá bola doručená skôr.

Po vyznačení času doručenia pracovník podateľne zaeviduje návrh pomocou aplikácie (počítačového programu), ktorá pridelí návrhu číslo konania. Konania o návrhu na vklad sa označujú písmenom V, poradovým číslom a rokom doručenia (napr. konanie č. V 245/2017). Pre každý návrh na vklad podateľňa založí nový spisový obal, do ktorého sa ukladajú všetky listiny súvisiace s konaním.

Vyznačenie plomby a pridelenie veci vkladárovi

Najneskôr nasledujúci pracovný deň od doručenia návrhu sa na liste vlastníctva vyznačí plomba pri každej dotknutej nehnuteľnosti. Plomba je informácia o tom, že ohľadne dotknutých nehnuteľností prebieha vkladové konanie a údaje katastra sa pravdepodobne čoskoro zmenia. Táto informácia má význam napríklad pre budúcich kupcov nehnuteľnosti, pre spoluvlastníkov a pod.. Vyznačenie plomby obsahuje slovo „plomba“ a číslo konania (napr.: PLOMBA V 245/2014). O vyznačenej plombe sa môžeme presvedčiť aj na webovej stránke katasterportal.sk. Na katastrálnom portáli sa údaje objavujú s časovým oneskorením, preto aktuálne údaje zisťujeme len na okresnom úrade. Po vyznačení plomby sa spis pridelí niektorému z „vkladárov“ na vybavenie. Vkladár je zamestnanec okresného úradu, ktorý má osobitné znalosti a získal osvedčenie o spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad (osvedčenie vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra SR).

Posúdenie zmluvy a iných významných skutočností

Odborne najnáročnejšou časťou konania je posúdenie zmluvy. Vkladár (obvykle je to právnik) musí preskúmať najmä súlad zmluvy so zákonmi (jej platnosť), spôsobilosť na zápis do katastra (náležitosti podľa § 42 katastrálneho zákona) a musí skúmať aj oprávnenie prevodcu nakladať s nehnuteľnosťou, t. j. či konkrétna osoba má pravo nehnuteľnosť predať, darovať, alebo zamieňať.  Na niektorých okresných úradoch musí vkladár za mesiac posúdiť aj 150 (!) zmlúv a o každej vydať rozhodnutie. Okrem zmluvy okresný úrad posudzuje aj návrh na vklad, najmä či obsahuje povinné náležitosti a prílohy (napr. dohodu o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený inou osobou). Počas konania o návrhu na vklad sa môžu objaviť skutočnosti, pre ktoré musí byť konanie podľa zákona prerušené (§ 31a katastrálneho zákona). Ide najmä o prípady, keď je potrebné, aby účastníci konania odstránili nedostatok v zmluve, alebo v návrhu. 

Rozhodnutie o návrhu na vklad

Ak sú podmienky na povolenie vkladu splnené, vkladár vyhotoví rozhodnutie o povolení vkladu. Ak podmienky splnené nie sú, vyhotoví sa rozhodnutie o zamietnutí návrhu. Konanie o návrhu na vklad sa môže skončiť aj tretím spôsobom, a to rozhodnutím o zastavení konania v prípadoch podľa § 31b katastrálneho zákona. Každé rozhodnutie musí byť opečiatkované a podpísané vkladárom (ukážka nižšie).

Zápis vlastníka (vklad)

Ak sa vklad povolil, rozhodnutie sa predloží na zápis zapisovateľke, ktorá na jeho základe vykoná vklad, t. j. do listu vlastníctva zapíše nového vlastníka uvedeného v zmluve. Až týmto zápisom nový majiteľ nadobúda vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

Doručovanie rozhodnutia, archivácia spisu

Rovnopis rozhodnutia o návrhu na vklad sa doručí všetkým účastníkom konania poštou, alebo si ho prevezmú osobne. V niektorých prípadoch katastrálny zákon umožňuje účastníkom konania podať proti rozhodnutiu odvolanie. Keď sa okresnému úradu vrátia doručenky a nik nepodá proti rozhodnutiu odvolanie, spisový materiál sa uloží do archívu (tzv. registratúrneho strediska) katastrálneho odboru okresného úradu. Jeden kus zmluvy sa založí do zbierky listín.

Na záver

Vyššie opísaný postup sa nevzťahuje len na prevod nehnuteľnosti, ale aj na zápisy podľa záložných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena a zmlúv o zriadení predkupného práva. Vkladové konanie možno uskutočniť aj elektronicky, avšak v súčasnej dobe je táto možnosť občanmi využívaná len minimálne, keďže len málo z nich dokáže zmluvu podpísať zaručeným elektronickým podpisom.

Okresný úrad ako každý štátny orgán môže postupovať iba tak, ako mu to umožňuje zákon a ostatné právne predpisy. Podrobnosti o vyššie opísanom postupe nájdete v katastrálnom zákone č. 162/1995 Z. z. a vo vyhláškach č. 461/2009 Z. z. a č. 22/2010 Z. z..

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?